મોરબીની 'આંખ' ગુજરાતનું નાક | આ ડૉક્ટર નથી ભગવાન છે | Dr. V C Kataria | Morbi

Fun for Gujaratis 160 377 subscribers

મોરબીની 'આંખ' ગુજરાતનું નાક | આ ડૉક્ટર નથી ભગવાન છે | Dr. V C Kataria | Morbi.

'મોરબીની 'આંખ' ગુજરાતનું નાક' is apt title given to Dr. V C Kataria working in civil hospital Morbi. He is a great example of hard work and determination. Dr. Kataria has been serving as ophthalmologist in eye hospital Morbi for last 36 years. He explained the role of docters in society on Docter's Day which was featured in Gujarati news. Also he runs Smt Rekhaben Kataria Smruti Trust which takes part in social events like medical camps. Due to his great reputation, Morbi government hospital receives good amount of eye donation. Morari Bapu too have said great words about him. We would like to give video credit to Eye Hospital and Gujarati News. Like, share and subscribe Fun for Gujaratis for such great content.